نمايشگاهی شامل اسناد فرهنگ ديداری کودکان ايران و تاثير فرهنگهای غرب و شرق بر اين فرهنگ، در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد. احسان آقايی، مشاورهنری و مسئول نمايشگاهای موزه هنرهای معاصر در نشست رسانهای نمايشگاه »کارنامه« در اينباره توضيح داد: موزهها در دهههای اخير، رويکرد خود را تغيير داده و بيشتر به سمت فعاليتهای آرشيوی روي آوردهاند. نمايشگاههايی که در موزهها برگزار میشوند بايد مانيفست، مبانی نظری و رويکرد مشخص داشته باشند. او اظهار کرد: نمايشگاه »کارنامه« نمونه خوبی از کار پژوهشی و آرشيوی است. کيوريتورهای نمايشگاه حدود 7­8 سال برای جمعآوری اين اسناد زحمت کشيدهاند و فرهنگ بصری کودکان را بهطور عمده طی 60 سال و بهطور خاص طی 30 سال بهنمايش گذاشتهاند. آقايی همچنين بيان کرد: اهميت آموزش و تربيت کودکان برای ما بهصورت شخصی و برای جامعه بهصورت کلی، اهميت بسيار زيادی دارد. اين نمايشگاه با رويکردی انتقادی به اين میپردازد که در دورههايی به جای اينکه تربيت فرزندان با تکيه بر هويت ملی و بومي صورت بگيرد، زير سايه تفکرات غربی و شرقی )کمونيستی( بوده است. همچنين نشان میدهد سيستمهای پرورشی کودکان در دورههايی نتوانستند الگويی مبتنی بر فرهنگ غنی کشورمان ارائه دهند. او همچنين گفت: مخاطب اين نمايشگاه کودکان نيستند اما چهار نسل میتواند با آن نوستالژی داشته باشد. ما با توجه به ويژگیهای فرهنگیمان خيلی سياه و سفيد به مسائل نگاه میکنيم. اميدوارم کسانی که به ديدن اين نمايشگاه میآيند از هرگونه جانبداری و حب و بغض خودداری کنند، چون فعاليت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالهای گذشته مورد تقديس يا تکفير قرار گرفته است. اين نمايشگاه سعی میکند آنچه را که واقعی است نشان دهد. موزه هرگز در جهت رد يا تاييد جريان خاصی نبوده، چون شأن موزه اين است که به آنچه اتفاق افتاده، بپردازد. علی بختياری، يکی از کيوريتورهای اين نمايشگاه نيز در اين نشست اظهار کرد: نمايشگاه دو رويکرد را در پيش گرفته است؛ يک رويکرد انتقادی که پايههای تئوريک سالهای 1330 تا 1340 را پوشش میدهد. در اين دوره بهدليل کودتای 28 مرداد، سيستم آمريکايی در ايران قدرتمند شد و در پس ظاهر جذاب و شيرين خود، محصولاتی را برای کودکان ارائه داد که همان نگاه آمريکايی را دنبال میکردند. در اين دوره، يک هجمه فرهنگی بسيار بزرگ و برنامهريزیشده نهفته بود که ما سعی کرديم اين تجربه تاريخی را در نمايشگاه نشان دهيم. در آن دوره فرهنگ غربی از دهه 30 و فرهنگ شرقی از نيمههای دهه 40 بهصورت برنامهريزیشده، فرهنگ ديداری و عموميکودکان و نوجوانان را تحت تاثير قرار داد. بختياری همچنين گفت: در انتها نيز وقوع انقلاب اسلاميو جنگ تحميلی بررسی شده و نمايشگاهی از عکسهای مستند عکاسان آن دوره از جمله سيفا… صمديان، جاسم غضبانپور، مريم زندی و رعنا جوادیپور در معرض ديد علاقهمندان قرار میگيرد.

روزنامه قانون

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.